نویسنده = محمدعلی تجری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش روایات اسباب نزول در تعیین ترتیب نزول و ترجیح روایات

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-90

محدثه مقیمی نژاد داورانی؛ محمدعلی تجری