دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-147 
5. ابعاد تربیت فرزند در احادیث معصومان

صفحه 99-124

محمد امامی؛ ابوالقاسم حسینی زیدی؛ محمد شمس الدین دیانی